دیگر دمشق تهدید نمی دانم/ امکان انجام عملیات نظامی در سوریه