ادامه رایزنی ها درباره دستمزد سال ۹۷ کارگران در جلسه شورای عالی کار