آغاز اردوی آموزشی انجمن ملی بسکتبال فردا/ حامد حدادی با یک تاخیر می تواند اضافه شود