تایید الحاق ایران به برج منافذ دبیر کل سازمان ملل متحد