آن را به یک درایو کوتاه کارشناسان:رادیو بخشی از کشور است.