بررسی سند ملی برای محیط زیست فناوری در ستاد نقشه جامع علمی