شیوع فقر حرکتی در کودکان/مشارکت ۴.۵ میلیون دانش آموز در المپیادهای ورزشی