نماینده کارکنان از گروه های شورشی در وزارت فرهنگ و ارشاد ارائه شده