آسیب ۱ نفر در زلزله و از بین بردن برخی از خانه ها در این روستا ۶