کشتن بیشتر از مردم در طول 9 ماه حوادث/ رشد 0.4% تعداد