انتظار تغییر در اعضای شورای فنی از مه/ به آینده و من خوشبین هستم