در حال حاضر 300 تن برنج قاچاق در چابهار پوند از طلا.