زمان ثبت نام پذیرش به منظور توسعه یک برنامه از دندانپزشکی خارج از کشور اعلام کرد