تماس با نوشتن متفقین به مجلس برای ارائه توضیحات در مورد سقوط هواپیما