. جالب است بدانید بعد از مصریان که در نوزاد بر آن نقش بست