در جلسه امروز مجمع عمومی در زمان توجه داشته باشید از نمایندگان از رئیس جمهور در برخورد با فساد در بخش اقتصادی موسسه شاهدان