آسیب های ناشی از زلزله در استان کرمان تا کنون اعلام نشده است