سفیر آفریقای جنوبی در تهران: چاقو زنجان, ماهی در بندر عباس/ ایران من/ با توجه به محدودیت های بانکی مشکل است که ما با