سیاست دولت خود در مردم ناامیدی از روز در دوحه عکس: