روایت خبر از مرگ جانبی: شرایط زندان رنج می برد/ نه خانواده اش خودکشی بوسه/