انتقاد رییس کمیسیون صنایع مجلس از تعداد زیادی از خودروسازان داخلی