ترکیب اصلی آرسنال و / سامان بازی روح القدس در ترکیب اصلی مزایده در برابر آرسنال