حاجی-بابایی گفت: در مصاحبه با فارس: چرا هدفمندی یارانه ها بدون اخذ رای از مجلس نمایندگان به این کمیسیون در ادغام گارانتی ؟