دستمزد جن جنگ توسط ایالات متحده برای جبران کاهش انرژی در منطقه