متاسفم برای جدید آمریکا برای لغو قرارداد با بوئینگ