وعده داده شده کمکâ € Œهای به عراق برای دیدار با نیازهای خود را