پاسخ پلیس به تکرار است که شایعات در مورد قیمت بنزین