توضیح در مورد رفتن به دانشجو و داخل و خارج از مدرسه.