هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا تانک در سوریه است که برای از بین بردن ...