آشنا: عبور از روحانی برای عبور از سیستم های متصل به