بازگشت برزای و حضور عضو هیئت مدیره در آخرین تمرین استقلال در سال 96