اولین قهرمانی در لیگ ما می توانیم پس از آن به خارج از آسیا به اعتقاد ما