A. Grant: گسترش است. ... جلسات ما یک صبحانه با شهردار همیشه صادقانه!