هفته دفاع برای مثال از تشکیل شرکت و یا یک توزیع کننده بنزین و گاز در تامین سوخت