معاون ارشد رئیس جمهور : توسعه مترو در شهرستانها از مهم ترین اولویت های دولت