با "کتابچه راهنمای اپراتور" می تواند تنها یک سوال و جواب نه بیشتر!