هیلی: دمشق, پاریس, مسکو هزاران نفر از مردم در غوطه شرقی به.