تبلیغات شرکت هواپیمایی ۵۵ ساعت پس از سقوط هواپیما.