برخورد جالب کاپیتان باتجربه گسترش با مصدومان استقلال