گذراندن اوقات فراغت است. پیشنهادات خود را برای پدر و مادر