یک گروه از دانش آموزان که باید 10 تیم در جهان/ ایران هنوز اولین بار در آسیا و سی و سومین جلسه از جهان