عکس گرفتن از یک سری از ترین فرودگاه فراری: "۴۸۸ از آن"