جشنواره گل در ادعای پم تهران, ذوب آهن و سپاهان نیز پیروز شدند.