بانک مرکزی مجاز به پرداخت تسهیلات برای اجرای طرح توسعه تولید و اشتغال