نویسندگان فیلم A Quiet Place برنامه هایی برای دنباله آن دارند