هر ماشین بدون عبور از مرحله تعرفه وارد کشور نمی تواند