شهر کازان پذیرای سه هزار ایرانی در زمان برگزاری جام جهانی