پیشنهاد جایگزین در برابر افزایش هزینه خروج از کشور