ردپای "فروتن" در سینما از خشونت در قربانی "قرعه کشی" برای توجیه خشونت!