ارسال 10 تیم از وام دهندگان و تا کنون مالی خسارت جانی گزارش نشده است